INFORME NÒMINA GENER DEL 2018

INFORME NÒMINA GENER DEL 2018

INFORME NÒMINA GENER DEL 2018

Revisió de sou base de conveni


L’increment salarial per aquest 2018 ha estat de l’1,75%. Aquest increment, aplicat sobre el sou base del Conveni, dóna lloc a la taula següent:

Cal recordar que des del 01-01-2017 , dins el sou base hi ha inclosos els conceptes següents: 0,50 pagues d’estímul a la producció, plus de qualitat, assignació transitòria, bossa de vacances, 2,5 pagues de beneficis i 0,25 pagues de millora de productivitat.

A banda dels 12 pagaments del salari base, tenim 2 pagues extraordinàries (els mesos de juny i desembre) .

Altres conceptes revisables que s’incrementen un 1,75%


 • Antiguitat consolidada
 • Trienis antiguitat
 • 0,25 pagues no pensionables
 • 1,25 P. PB XXII CCB-ART23 XXII
 • Beneficis socials (excepte fills amb discapacitat)

Trienis de tècnic


L’increment de l’1,75 no s’ha aplicat sobre els triennis de tècnic d’aquesta nòmina ja que els signants del Conveni – CCOO i UGT- van acceptar aturar-ne la meritació i l’increment durant 18 mesos . Resulta paradoxal que la seva reactivació es vengui com un èxit quan ningú ha explicat quins beneficis hem obtingut els treballadors de tot el sector de Banca d’aquesta pèrdua econòmica que, a qui segur que ha beneficiat i molt, és a la patronal.

Complement CX


Segons l’Acord d’homologació del ERO 2015, el Complement CX absorbeix l’increment de sou de taules de Conveni, però no la resta d’increments.

Cal tenir en compte que amb el Conflicte Col·lectiu que va presentar i guanyar el SEC sobre el complement CX, vam aconseguir que quedés molt clar que del complement CX només poden absorbir l’increment de sou base, però no cap altre increment.

Recordatori sobre els diferents conceptes que depenen de l’antiguitat a l’empresa


Antiguitat consolidada és el concepte que conté els triennis d’antiguitat que hi havia a les caixes (UNNIM i CX). Quan es van homologar els sous (01-01-2013 per Unnim i 01-01-2016 per CX) es van traslladar els triennis que es cobraven dins d’aquest concepte que és revisable anualment en el mateix percentatge que el sou de Conveni. El proper trienni d’antiguitat, tant per als companys provinents d’Unnim, com per als provinents de CX, serà l’1-01-2019. Es cobra en 14 pagaments.

Triennis d’antiguitat són els triennis d’antiguitat dins del BBVA. Estan marcats pel Conveni de Banca amb una quantitat fixa anual (no depèn del nivell, com al Conveni de Caixes) que pel 2018 és 470€. Per saber la quantitat anual s’ha de multiplicar per 17,25 = 675,62€. Es paga en 14 pagues (12 en concepte d’antiguitat + 2 dins les extres). El concepte és revisable segons Conveni. Es cobra per cada 3 anys d’antiguitat vençuts. Els empleats provinents de CX començaran a cobrar aquest concepte el 01-01-2019.

Els triennis de tècnic és un altre concepte d’antiguitat del Conveni de Banca. Funcionen com els triennis d’antiguitat que hem tractat al punt anterior amb les següents diferències:

 • Només tenen dret a cobrar-ho els nivells 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que tinguin poders i tots nivells 7 i 8
 • Les quantitats depenen del nivell i són les següents:

El darrer Conveni de Banca va congelar la meritació d’aquest concepte a partir del 01-07-2016 per 18 mesos com a màxim, a l’espera de la decisió d’una Comissió d’Estudi que havia de resoldre el tema. Per això, primer es va liquidar el període meritat del trienni en curs a la nòmina de juny de 2016. Després de 18 mesos i sense resolució de la Comissió, aquest gener es reprèn la meritació per aquest concepte. Els que provenen de CX i compleixin les condicions de nivell que hem descrit abans, començaran a cobrar el primer trienni de tècnic el 01-01-2021. Es cobra en 14 pagaments.

Recordatori sobre els salts de nivell o l’antiga promoció per experiència


Segons el Conveni de Banca es pot saltar de nivell en els següents casos:

 • Per un acord entre empresa i treballador.
 • Per decisió de l’empresa sempre que suposi una millora econòmica pel treballador.
 • Per l’acompliment continuat durant un període de temps al mateix nivell: Passarà a nivell 10 després de 4 anys de nivell 11; Passarà a nivell 9 després de 6 anys de nivell 10.

També segons el Conveni, exclusivament a efectes retributius i només pel nivell 9 amb 24 anys d’antiguitat, s’equipararà el seu sou amb un nivell 8.

Cal recordar dues qüestions molt importants pel col·lectiu provinent de CX:

 • Es conserva l’antiguitat dins el nivell de CX i, per tant, es té en compte per als salts a nivell 10 i 9.
 • Per calcular aquesta antiguitat dins al mateix nivell cal tenir en compte que l’ERO de 2013 va congelar aquesta antiguitat 2 anys (des del 01-01-2014 fins el 01-01-2016 que es va entrar al Conveni de Banca). Per tant, de l’antiguitat que es calculi a partir del darrer canvi de nivell, s’hi ha de restar 2 anys.

Promoció per oposicions versus nivell VIII per a gestors comercials


Els sindicats signants del Conveni – CCOO I UGT- van acceptar eliminar els ascensos per capacitació , que donava opció a tots els empleats de nivell IX en avall a promocionar fins a nivell 8. A canvi, es va pactar la possibilitat que els gestors comercials “especialitzats” tinguessin com a mínim el nivell salarial 8, complint els següents requisits:

- 5 anys d’antiguitat a l’empresa;
- dedicació exclusiva, durant almenys dos anys continuats o dos anys i mig discontinus en el termini de tres anys, a funcions comercials de caràcter directe i relació personalitzada amb clients, que requereixin especialització
amb objectius individuals de gestió;
- amb la formació específica definida per l'empresa per a aquesta funció

El problema ha vingut en el moment d’aplicar aquest apartat del Conveni: el banc ha limitat la consideració d”especialitzat” a banquers privats col. lectiu patrimoni, banquers privats xarxa, gestors pymes i gestors de banca personal, excloent-hi els gestors comercials. Això ha passat perquè, pel que fa a aquest apartat, no s’ha lligat prou bé el redactat del Conveni.
Per aquest motiu el SEC va presentar un Conflicte Col·lectiu, al qual s’hi han adherit la resta de sindicats. El judici per aquest tema està previst que es realitzi el dia 14-03-2018.
Per qualsevol dubte, pots posar-te en amb el SEC

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies