Mesures temporals de conciliació COVID-19 RDL 8/2020

Mesures temporals de conciliació COVID-19 RDL 8/2020

Mesures temporals de conciliació COVID-19 RDL 8/2020

Dret d’adaptació de l'horari i reducció de jornada

Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte al cònjuge o parella de fet , així com respecte als familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora , tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o a la seva reducció, quan concorrin circumstàncies  excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

Es considerarà que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d'alguna de les persones indicades que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directe com a conseqüència directa del COVID-19.

També es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d’aquests serveis.  També es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals que requereixen la presència de la persona treballadora, quan la persona que fins el moment s’hagués encarregat de l'atenció o assistència directa de cònjuge o familiar fins segon grau de la persona treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

L’ementat dret és un dret individual de cada 1 dels progenitors o cuidadors, que ha de tenir com a pressupòsit el repartiment corresponsable de les obligacions de cura i l’evitació de la perpetuació de rols, havent de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que hi accedeixin a la mateixa empresa.

L' exercici dels drets comentats es considera exercici de drets de conciliació a tots els efectes.

El dret a l'adaptació de la jornada per deures de cura per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19 és una prerrogativa,  la concreció inicial de la qual correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre i quan estigui justificada, sigui raonable i proporcionada,  tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d’organització de l'empresa.

Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

El dret a l' adaptació de la jornada pot referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, l’alteració o ajust de les quals permeti que la persona treballadora pugui dispensar l' atenció i cura objecte del present article. Pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi  en la forma de prestació del treball , incloent la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l'empresa o que pogués implantar de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures contemplades en aquesta norma, que es limita al període excepcional de durada del COVID-19.

Les persones treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors (per exemple, per guarda legal d’algun menor de 12 anys) quan concorrin les circumstàncies excepcionals aquí comentades, amb la reducció proporcional del seu salari. Excepte per les peculiaritats que s'exposen a continuació, aquesta reducció especial es regirà pel que estableixen en els articles 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors, així com per la resta de normes que atribueixen garanties ,  beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que accedeixen als drets establerts en aquests preceptes.

La reducció de jornada especial haurà de comunicar-se a l'empresa amb 24 hores d' antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada si resultés necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a efectes d’aplicació dels drets i garanties establerts en l'ordenament per a la situació prevista en l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors.

En el cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d' una adaptació de la jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d'algun dels drets de conciliació previstos en l'ordenament laboral, inclosos els establerts en el mateix article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors, hi podrà renunciar temporalment o tindrà dret a que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals aquí comentades, limitant-se la sol·licitud al període excepcional de durada de la crisi sanitària i acomodant-se a les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, així com a les necessitats d'organització de l'empresa.

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies